Obchodné podmienky pre e-shop

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP ) prijala a odsúhlasila firma:

PEMAT Slovakia, s.r.o. , Hlohovská cesta 415, 955 01 Nemčice, IČO: 35 922 222, DIČ: 20219597775, IČ DPH: SK20219597775, kontakt: 00421 905 522 159, www.pematbrany.sk, ap@pematbrany.sk

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou PEMAT Slovakia s.r.o., ďalej len „ predávajúci„ alebo „zhotoviteľ „ a zákazníkmi firmy, ďalej len „kupujúci¨ alebo „objednávateľ¨.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto internetovom obchode sa riadia nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.

2. Objednávanie tovaru

a) Objednávanie tovaru sa realizuje vyplnením a odoslaním elektronickej objednávky, táto objednávka sa považuje za záväznú.

b) Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s Obchodnými podmienkami.

c) Objednávka je predávajúcim potvrdená formou e-mailovej správy pre kupujúceho.

d) Storno objednávky alebo jej časti zo strany kupujúceho, pokiaľ nebol ešte tovar odoslaný, je možné bez stornovacích poplatkov. Ak bol už tovar medzičasom odoslaný, má predávajúci právo na úhradu vzniknutých nákladov, predovšetkým sa jedná o preukázateľné náklady na prepravu tovaru.

e) Storno objednávky alebo jej časti zo strany predávajúceho je možné v prípade, že sa objednaný tovar prestane vyrábať alebo dodávať na slovenský trh, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena. O týchto okolnostiach bude kupujúci informovaný.

3. Dodanie tovaru

a) Dodanie tovaru je možné osobným odberom alebo jeho zaslaním prepravnou službou

b) Všeobecná dodacia lehota je pri tovare, ktorý je skladom 7 pracovných dní a pri tovare vyrábaného na mieru 31 pracovných dní od potvrdenia objednávky. O presnom termíne dodávky bude kupujúci informovaný e-mailom pri potvrdení objednávky alebo telefonicky.

c) V prípade zmeny dodacej lehoty bude kupujúci informovaný.

d) Dopravné, poštovné a balné náklady sú zobrazené pri objednaní tovaru, (podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošta a kuriérskej služby SPS) prípadne dohodnuté s kupujúcim písomnou e-mailovou alebo telefonickou formou.

4. Platenie tovaru

a) pri prevzatí tovaru osobne platba v hotovosti

b) pri zaslaní tovaru na dobierku - úhrada pri prevzatí tovaru prepravnej službe.

c) iné spôsoby úhrady po vzájomnej dohode

5. Záruka

a) Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja v zmysle platných predpisov

b) V prípade, že kupujúci je montážna alebo obchodná firma, ktorá tovar ďalej predáva, začína plynúť záručná doba po troch mesiacoch odo dňa predaja v internetovom obchode, alebo odo dňa predaja konečnému spotrebiteľovi, ak tento predaj nastal skôr.

c) Záruka sa nevzťahuje na chyby, vzniknuté nesprávnou inštaláciou a obsluhou, na bežné opotrebenie, poškodenie pôsobením vyššej moci, tovar s poškodenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami a pod.

d) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody, spôsobené prevádzkou produktov. 

6. Reklamácie

a) Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bezprostredne po jeho prevzatí a zistené chyby reklamovať bez zbytočného odkladu bezprostredne po ich zistení.

b) Tovar je možné zaslať predávajúcemu bez udania dôvodu do 14 dní.

c) Reklamácia musí obsahovať kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady, v niektorých prípadoch fotografiu poškodeného - vadného dielu a kontaktné údaje a odošle sa e-mailom predávajúcemu.

d) Na spôsobe riešenia reklamácie sa dohodne predávajúci s kupujúcim. Náležitosti vybavovania reklamácie sa riadia podľa podmienok, stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

e) V prípade zasielania reklamovaného tovaru musí balík obsahovať náležitosti podľa bodu 6 c) a reklamovaný tovar aj s príslušenstvom podľa predchádzajúcej dohody.

f) Spiatočnú cestu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci ak je tovar v záručnej lehote.

g) V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu účtovaný poplatok za dopravu.

7. Ostatné ustanovenia

a) Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, aby zhotoviteľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti zhotoviteľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi tento súhlas na dobu neurčitú.

b) V prípade veľkoobchodnej objednávky môžu byť osobné údaje použité pre priebežné zasielanie informácií o tovare.

c) Tieto obchodné podmienky platia v znení, uvedenom na internetovej stránke, v deň odoslania objednávky pre dodávku tovaru, uvedeného v objednávke. Všetky údaje môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

d) Informácie na webových stránkach sú sčasti preberané od tretích osôb a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti alebo typografické chyby. Predávajúci preto negarantuje správnosť ich obsahu a nenesie zodpovednosť za prípadné škody, spôsobené použitím informácií z internetového obchodu.

e) Pokiaľ nie je uvedené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych noriem.

8. Záverečné ustanovenia

Pre tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené v prvom rade mimosúdnou cestou. Ak by napriek tomu nedošlo k dohode platí, že v prípade sporu je príslušný, pre jeho rozhodnutie, miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Potvrdením objednávky/záväznej ponuky/osobitných zmlúv objednávateľ potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 1. januára 2016