Obchodné podmienky pre e-shop

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1. Definícia

V týchto Obchodných podmienkach:

E-shop“ znamená počítačový program - internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy www.pematbrany.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Predávajúcim;

Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

Nákupný košík" znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Uživateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním Tovaru, resp. Služby/alebo zmenou množstva vybraného Tovaru, resp. Služby;

Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;

Prevádzkovateľ“ znamená spol. PEMAT Slovakia s.r.o. IČO: 35922 222, s miestom podnikania Hlohovská cesta 415,Nemčice 955 01;

Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Uživateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;

Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;

Uživateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;

Uživateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

2. Proces uzatvorenia Zmluvy - objednávky

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu.( ďalej len objednávka)
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých , formulárom požadovaných údajov, vrátane telefonického kontaktu.
 3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú záväzné.
 4. Kúpna zmluva ,na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka ( alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ,ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a internetovým obchodom www.pematbrany.sk,ktorý prevádzkuje spoločnosť PEMAT Slovakia s.r.o.
 5. Presné podmienky sú hlavne: obsah objednávky, cena za tovar, cena za prepravu, spôsob doručenia ,spôsob úhrady za tovar.
 6. Pri akciových nákupoch ,kde sú vybrané tovary dodávané zdarma platí, že ak dôjde k vráteniu jedného tovaru z objednávky a následného vrátania peňazí, bude od dobropisovanej položky odrátaná hodnota tovaru , ktorý bol zaslaný zdarma. Táto podmienka však neplatí pri výmene veľkosti.

3. Storno objednávky

 1. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom pošty alebo mailovou správou predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ s obe strany nedohodnú iný spôsob vrátenia peňazí. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním. Po odoslaní zásielky na adresu kupujúceho storno objednávky nie je možné, a pokiaľ kupujúci zásielku neprevezme ,budú mu náklady na expedovanie zásielky a jej neprevzatie riadne vyúčtované.
 2. Storno objednávky zo strany predávajúceho
  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  - V prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chýbajúce údaje ,nedostupný, neodpovedá na mail a pod. )
  - V prípade, že kupujúci si už v minulosti objednal tovar a neprevzal ho alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.
  - Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom menila jeho cena. V prípade ,že táto situácia nastane, predávajúci okamžite kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už tovar alebo jeho časť, bude mu táto suma poslaná späť na jeho účet alebo na jeho adresu do 14 kalendárnych dní.

4. Práva a povinnosti predávajúceho

4.1 Práva predávajúceho

- spôsob zabalenia tovaru určuje výhradne predávajúci

- má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

4.2 Povinnosti predávajúceho

- dodať na základe objednávky potvrdenej objednávky predávajúceho kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve ,kvalite a termíne a vybaviť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie

- zabezpečiť aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

- odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné k prevzatiu a užívaniu tovaru a ďalšie doklady predpísané právnymi predpismi ( návody v SK,záručný list,dodací list,daňový doklad)

5. Práva a povinnosti kupujúceho

5.1. Práva kupujúceho:

- má právo zvoliť z možností zobrazených v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia predávajúcemu

- má právo na dodanie tovaru v množstve ,kvalite ,termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5.2. Povinnosti kupujúceho:

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátanie nákladov na doručenie tovaru a nákladov na prevedenie platby

- V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol určený predávajúcim.

- Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru kupujúcim.

- Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy prechádza na kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru kupujúcim.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy ( zásielkový obchod )

1. Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.

2. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný: 

- Kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpení zmluvy s uvedením svojho mena, tel. čísla, čísla objednávky a s číslom účtu na vrátenie peňazí

- Tovar nesmie byť použitý

- Tovar nesmie byť poškodený

- Tovar musí byť kompletný

V prípade, že tovar bude vrátený poškodený alebo neúplný ,predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku.

3. V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.

4. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

5. formulár odstúpenie od zmluvy

7. Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený na stránke www.pematbrany.sk, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov od dňa zakúpenia tovaru.

7.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že Tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je predávajúci, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť kupujúcemu.

7.2. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať:

- Či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný

- Či je výrobok v neporušenom stave

- Či fungujú všetky jeho časti

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním ,skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť na adrese:

PEMAT Slovakia s.r.o. ,Hlohovská cesta 415 ,955 01 Nemčice

7.3. Ak obsahuje Tovar vady, má kupujúci  právo požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom Kúpnej zmluvy Tovar s vadami, ktoré predávajúci, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil kupujúcemu. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

7.4. Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.5. Zodpovednosť predávajúceho za vady Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri Tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.

7.6. Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.

7.7. Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Predávajúci neobdržal od kupujúceho všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.

8. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť PEMAT Slovakia s.r.o. sa riadi zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Potrebujeme však poznať niektoré Vaše osobné dáta, aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby.

9. Dodacie podmienky

9.1. Spoločnosť PEMAT Slovakia s.r.o. si účtuje poštovné a balné od hmotnosti v rámci SR a od hmotnosti v rámci ČR

9.2. Pri objednávke v e-shope je možné tovar podľa svojho charakteru posielať:

- tovar do 2 kg je zasielaný poštou, 

- nad 2 kg zásielkovou spoločnosťou Slovak Parcel Service na adresu kupujúceho

- osobné prevzatie v predajni predávajúceho. V prípade, že kupujúci si tovar neprevezme do 6 dní od vyzvania predávajúcim, považuje sa objednávka tovaru za zrušenú, ak sa obe strany nedohodnú inak.

9.3. Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom alebo telefonicky

10. Platobné podmienky

10.1. Kúpna cena tovaru zakúpeného v e-shope predávajúceho spoločne s prepravným, môže byť zaplatená podľa voľby kupujúceho jedným z nasledujúcich spôsobov:

- v hotovosti na dobierku – pri doručení tovaru

- v hotovosti/platobnou kartou – pri osobnom prevzatí tovaru kupujúceho na predajni predávajúceho

- platba vopred prevodom – všetky informácie potrebné pre platbu prevodom dostáva kupujúci formou emailovej správy obsahujúcej potvrdenie objednávky a platobné údaje. Dodávka objednaného tovaru sa realizuje po pripísaní čiastky na účet predávajúceho. Pokiaľ táto čiastka nebude uhradená do 10 dní od odoslania emailovej správy kupujúcemu, považuje sa objednávka za zrušenú.

11. Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

3. Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.

4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

12. Rozhodné právo

Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky

13. Účinnosť

Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 29.06.2020.